O Firmě

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky jsou chráněny autorským zákonem a společností Global Lease, s.r.o., IČO: 620 29 100. Jakékoliv kopírování či zneužití je postihováno dle autorského zákona. Šíření obchodních podmínek je bez souhlasu společnosti Global Lease, s.r.o., IČO: 620 29 100, zapovězeno.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Úvodní ustanovení

Společnost Global Lease, s.r.o., IČO: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha (dále jen „Pronajímatel“) poskytuje svým klientům (dále jen „Nájemci“ či „Nájemce“) pronájem osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství, způsobilých k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů (dále jen „Vozidla“ či „Vozidlo“), v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami o nájmu motorového vozidla (dále jen „Všeobecné podmínky“).

Pronájem Vozidel se řídí výlučně těmito Všeobecnými podmínkami odsouhlasenými Nájemcem ke dni uzavření smlouvy o nájmu motorového vozidla (dále jen „Smlouva“). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporů mezi ustanoveními Smlouvy (nepočítaje v to ustanovení Všeobecných podmínek) a Všeobecných podmínek mají ustanovení Smlouvy přednost.

Nájem Vozidla

Pronajímatel umožní Nájemci a Nájemce se zavazuje užívat Vozidlo na základě a za podmínek stanovených ve Smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a hodinou uvedenou ve Smlouvě se zánikem k okamžiku uplynutí sjednané nájemní doby.
Nájemce je povinen před uzavřením Smlouvy Pronajímateli předložit tyto doklady.

  • platný identifikační doklad (OP, pas),
  • řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR,
  • je-li Nájemce právnickou osobou, předloží při prvním nájmu Vozidla též aktuální výpis z obchodního rejstříku

Nájemce se podpisem Smlouvy zavazuje hradit Pronajímateli za užívání Vozidla nájemné ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě. V případě odcizení, poruchy nebo poškození Vozidla bez zavinění na straně Nájemce není Nájemce povinen hradit Pronajímateli sjednané nájemné po dobu, po kterou Nájemce nemohl bez své viny Vozidlo užívat v souladu se Smlouvou.

V nájemném je zahrnuta úplata za užívání Vozidla včetně příslušenství, užívání doplňkového příslušenství k Vozidlu, bylo-li Smlouvou sjednáno, ujetí Smlouvou sjednaného počtu kilometrů, zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem Vozidla (zelená karta), havarijní pojištění Vozidla v zemích Evropské unie s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 5%, min. však 10 000,00 Kč), pojištění čelního okna, pojištění proti odcizení Vozidla, připojištění sedaček Vozidla, dálniční známku pro Vozidlo na území České republiky, asistenční služba Non-Stop, pravidelná údržba Vozidla v případě dlouhodobého pronájmu.

V nájemném nejsou zahrnuty náklady za pohonné hmoty, úklid a mytí Vozidla, zahraniční dálniční známku, ujetí vyššího než Smlouvou sjednaného počtu kilometrů (denní limit kilometrů), jakož i další náklady související s provozem Vozidla výslovně neuvedené v odst. 2.4 nebo ve Smlouvě.

Není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli nájemné za užívání Vozidla předem nejpozději v den předání Vozidla Nájemci.

Kauce

Nájemce je povinen nejpozději společně s úhradou nájemného, popř. prvního nájemného, bylo-li nájemné sjednáno jakožto opakující se plnění, složit Pronajímateli v hotovosti vratnou kauci ve výši stanovené Smlouvou.

Kauce je určena k úhradě případných dluhů Nájemce ze Smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn kauci jednostranně započítat na tyto dluhy Nájemce.

V den ukončení Smlouvy po převzetí Vozidla Pronajímatelem vrátí Pronajímatel, poté, co na kauci započte své případné splatné a dosud neuhrazené pohledávky ze Smlouvy, kauci či její zbylou část společně s vyúčtováním kauce zpět Nájemci. Pronajímatel je oprávněn odložit vyúčtování kauce o 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy, pokud je při převzetí Vozidla zřejmé, že mu ze Smlouvy vzniknou pohledávky vůči Nájemci.

Povinnosti Nájemce

Nájemce zodpovídá za doklady převzaté společně s Vozidlem či v průběhu sjednané doby nájmu a zavazuje se je neponechávat v zaparkovaném Vozidle. Nájemce je povinen uhradit veškerou škodu, která porušením této povinnosti Pronajímateli vznikne, zejména, v případě odcizení Vozidla, uhradit rozdíl mezi plněním poskytnutým pojišťovnou, bylo-li toto kráceno z důvodu odcizení Vozidla včetně dokladů, a částkou odpovídající nevyplacené částce z důvodu krácení plnění.

Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vozidlo je dáno do užívání vždy jen konkrétní osobě uvedené ve Smlouvě. Tato osoba je oprávněna umožnit užívání Vozidla třetí osobě, popř. dál Vozidlo třetí osobě do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele.

Nájemce je povinen při provozu Vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví, dodržovat předepsanou rychlost i v zemích bez rychlostního omezení.

V případě dlouhodobého či opakovaného překročení rychlosti 140 km/hod. při jízdě Vozidlem, má Pronajímatel právo udělit Nájemci sankci z důvodu nadměrného opotřebení Vozidla ve výši stanovené Smlouvou. Dlouhodobým překročením ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí jednorázové překročení stanoveného rychlostního limitu po dobu více jak 2 minuty opakovaným překročením se rozumí 2 minuty překročení stanoveného rychlostního limitu v průběhu 2 minut.

Nájemce je při krátkodobém pronájmu povinen provádět běžnou údržbu Vozidla.

Nájemce je povinen kontrolovat pravidelně technický stav Vozidla a jeho způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, včetně stavu a teploty chladicí kapaliny, stavu motorového oleje a správného nahuštění pneumatik, a případně přijmout všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku škod v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu Vozidla. V případě signalizace kontrolek ve Vozidle je Nájemce povinen řídit se a postupovat dle instrukcí obsažených v manuálu Vozidla.

Nájemce je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot a olejů.

Při dlouhodobém pronájmu Vozidla je Nájemce povinen zajistit, aby Vozidlo bylo přistavováno k údržbě podle předepsaného servisního intervalu Vozidla. V případě neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírá Nájemce veškerou odpovědnost za stav Vozidla a případné škody.

Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádět s Vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu.

Nájemce nesmí zatěžovat Vozidlo nad přípustnou mez ani se účastnit s Vozidlem soutěžních jízd a jiných motoristických závodů.

Nájemce je povinen v případě vrácení znečistěného interiéru či exteriéru Vozidla uhradit Pronajímateli jednorázový poplatek ve výši dohodnuté ve Smlouvě.

Nájemce se zavazuje uhradit na výzvu Pronajímatele veškeré poplatky a náklady vzniklé, jakož i sankce uložené v důsledku protiprávního jednání Nájemce (zejména pokuty za přestupky), kterého se Nájemce prokazatelně dopustil v době nájmu Vozidla.

Nájemce je povinen v případě dopravní nehody způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození Vozidla nebo jeho příslušenství, či v případech kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, uhradit spoluúčast (nedohodnou-li se Pronajímatel a Nájemce jinak) a uhradit odtah do Pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě s Pronajímatelem do sídla Pronajímatele. V případě odcizení Vozidla musí Nájemce bezodkladně vrátit Pronajímateli klíče a doklady od Vozidla.

Při neoprávněném užívání Vozidla Nájemcem či třetí osobou, které Nájemce užívání Vozidla umožnil, při získání Vozidla od Pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčků a dokladů od Vozidla v případě odcizení Vozidla, je Nájemcem povinen uhradit Pronajímateli na základě písemné výzvy k úhradě tržní hodnotu Vozidla v době spáchání skutku.

Stane-li se Nájemce v průběhu užívání Vozidla zaviněně či nezaviněně účastníkem škodní události, tedy i takové, při níž nedojde ke škodě na majetku, Vozidle, poškození nebo zničení Vozidla, musí Nájemce o této skutečnosti ihned informovat Pronajímatele a Policii České republiky, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených věcí a postupovat dle platných právních předpisů. V případě krácení poskytnutého plnění pojišťovnou z důvodů nesplnění uvedených povinností (některé z nich) se Nájemce zavazuje nahradit Pronajímateli vzniklou škodu.

Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn/povinen na základě výzvy Policie České republiky poskytnout součinnost při zjišťování totožnosti Nájemce, resp. řidiče Vozidla.

Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se Vozidla musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla od Pronajímatele a musí být zaznamenány ve Smlouvě či předávacím protokolu. Bude-li při předání Vozidla zpět Pronajímateli zjištěno poškození Vozidla, které nebylo výslovně uvedeno v předávacím protokolu o převzetí Vozidla Nájemcem, odpovídá za toto poškození Nájemce, pokud neprokáže, že poškození existovalo již v okamžiku předání Vozidla Nájemci.

Nájemce bere na vědomí, že při nevrácení Vozidla ve sjednaném termínu, nebo při zvlášť závažném porušení Smlouvy, je Pronajímatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a požadovat vrácení Vozidla. Co se rozumí podstatným porušením Smlouvy je upraveno v čl. 9.3 Smlouvy.

Pohonné hmoty

Nájemné nezahrnuje náklady na pořízení pohonných hmot do Vozidla. Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo s plnou palivovou nádrží a Nájemce je povinen Pronajímateli Vozidlo s plnou palivovou nádrží předat zpět. Přípustná odchylka činí 1 litr pohonných hmot. V případě, že Nájemce neodevzdá Pronajímateli Vozidlo s plnou palivovou nádrží, bude mu za dotankování pohonných hmot do Vozidla účtována částka za dotankované množství pohonných hmot společně s jednorázovým poplatkem ve výši 100,00 Kč + DPH v zákonné výši, tj. 121,00 Kč včetně DPH.

Dotankování pohonných hmot do Vozidla před předáním Vozidla zpět Pronajímateli musí být provedeno na veřejně přístupné čerpací stanici pohonných hmot vzdálené maximálně 5 km od Smlouvou uvedeného místa předání Vozidla zpět Pronajímateli.

Doplňkové příslušenství Vozidla

Pronajímatel poskytne Nájemci k Vozidlu na jeho žádost doplňkové příslušenství k Vozidlu, a to za úplatu dle platného ceníku Pronajímatele. Doplňkové příslušenství představuje: sněhové řetězy, střešní box, GPS navigace, střešní nosič. Nájemce je povinen vrátit doplňkové příslušenství zpět Pronajímateli nejpozději společně s Vozidlem.

Závěrečná ustanovení

Je-li ve Smlouvě nebo Všeobecných podmínkách použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým Nájemce na základě Smlouvy nebo následně na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele Vozidlo poskytl k užívání, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce.

Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky, a to především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Jestliže je ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek neplatné nebo nepoužitelné nebo se neplatným nebo nepoužitelným stane, nedotýká se to platnosti a použitelnosti ostatních ustanovení.

Všeobecné podmínky mohou být měněny pouze písemně.

Domluvme si schůzku
Global Lease, s.r.o.
Třebohostická 3069/14
100 00 Praha 10
info@globallease.cz
+420 602 769 027
Global Lease, s.r.o.